Wendes Militärhistoriska förening och Artillerimuseet.

När Wendes Artilleriregemente, A3, flyttade från N.Åsum till Hässleholm 1994

så hade regementet huserat i Kristianstad sedan 1794 och i Norra Åsum sedan mitten av 1940-talet.


Det betydde att det fanns många gamla föremål, pjäser, fordon mm. som det inte fanns anledning att flytta med till Hässleholm.

Det började då att diskuteras om möjligheten att bilda en militärhistorisk förening med uppgift att förvalta arvet efter regementet som höll på att lämna N.Åsum och 1993 såg ”Kunglig Wendes militärhistoriska förening”, WMF, dagens ljus.


Kasernerna såldes till kommunen, men huvuddelen av övningsfältet behölls i statens ägo med Fortifikationsverket som förvaltare.

Dessutom så fanns det ett hemvärnskompani som höll till på Åsums boställe. Det betydde att Fortifikationsverket behöll även Åsums boställe.


Några nypensionerade f.d. Wendister, och andra intresserade började då så smått att renovera några äldre fordon, i lokalerna som inte användes av Hemvärnet.

Efter hand växte verksamheten och ett embryo till Artillerimuseet började ta form.


Samtidigt tillsattes en statlig utredning med uppgift att ordna upp arvet efter den mängd regementen, flottiljer mm. som försvann.


År 2007 togs så ett regeringsbeslut där det bl.a. beslutades att inrätta ett Artillerimuséum, ingående i ”Sveriges Militärhistoriska Arv” SMHA, som i sin tur är en del av Statens Försvarshistoriska Museer, SFHM.

Uppdraget att ansvara för Artillerimuseet gick till WMF som sedan dess ansvarar för drift och underhåll av Artillerimuseet, ArtM. Under åren har mycket materiel tillförts samlingarna från olika håll. Av naturliga skäl har Försvarsmakten bidragit med mycket materiel som fallit för åldersstrecket.


År 2010 flyttade hemvärnskompaniet till nya lokaler på Rinkabyfältet, vilket innebar att Artillerimuseet blev ensamma hyresgäster på Åsums boställe.

Mycket arbete har sedan dess lagts ner på att anpassa ”Bostället” till ett Attraktivt besöksmål, och fortfarande produceras det nya utställningar och nya föremål visas upp.


Samlingarna består idag av ett hundratal vapen, från 6,5mm karbin m/1894 till 21cm haubits m/1917.

Däremellan finns det en i stort sett komplett samling av svenska artilleripjäser, pansarvärnspjäser, granatkastare mm.

Därtill finns det ett fyrtiotal fordon med anknytning till artilleriet, allt från cykel m/42 till 15,5 cm bandkanon.

Utöver detta så finns det tusentals föremål som också har anknytning till artilleriet bl.a. Uniformer, verktyg, mätinstrument, radioapparater, mm. mm.

 

Utställning om ”Baltutlämningen”.

Då det andra världskriget gick mot sitt slut, så flydde en stor mängd människor från Balticum till bl.a. Sverige.

Omkring 30 000 civila personer och ca. 3 000 soldater från den tyska krigsmakten togs om hand i Sverige.

En stor del av den militära personalen internerades i Rinkaby.

Sovjetunionen begärde att den militära personalen skulle utvisas till Sovjet, vilket också skedde.

Hur internerna bodde och levde i Rinkaby och hur utlämningen gick till kan följas på en utställning i en av de få bevarade barackerna från den tiden.

 

Under andra världskriget uppfördes också ett av landets största byggprojekt, den så kallade ”Per Albin-linjen”. Den bestod av flera tusen värn av olika slag längs kusten, vid hamnar, flygfält och övriga ställen.

Ravlunda skjutfält finns tre värn, vilka underhålls och visas av Artillerimuseet.

 

I anslutning till Artillerimuseet finns även några fristående föreningar som på olika sätt bidrar till verksamheten.

 

Wendes salutbatteri.

Sedan 1820-talet har det skjutits salut vid doktorspromotioner vid Lunds Universitet genom Wendes Artilleriregementes försorg. Då regementet upphörde år 2000 så fortsattes traditionen genom Wendes Salutbatteri.

Skjutningarna genomförs med 7,5cm kanon m/1902 och med moderna salutskott. Personalen uppträder i uniformer med tillbehör från slutet av 1800-talet

Wendes salutbatteri uppträder även på andra tillställningar såsom invigningar, bröllop mm.

https://sv-se.facebook.com/wendessalutbatteri

 

Wendes ridande batteri.

wendesridande.se

Leah Krantz med morfar på kul besök på Artillerimuseet


Verksamheten på Artillerimuseet följs bäst genom ett besök, men även hemsidan ger mycket information.

 

https://www.artillerimuseet.se