Minnesstenar och minnesmärken kopplade till Wendes Artilleriregemente


Sten vid Bastion Konungen i Kristianstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesmärke av röd granit rest år 1994 av Wendes artilleriregemente omedelbart V om bastion Konungen. Regementets vapenbild och text: WENDES ARTILLERIREGEENTE BETJÄNADE BASTION KONUNGEN I 59 ÅR OCH NYTTJADE BASTIONSOMRÅDET I 152 ÅR SAMT MEDVERKADE VID ÅTERUPPBYGGNADEN 1993-94

 

Minnessten vid Norra Kasern Kristianstad


 Minnesmärke av grå granit omgivet av fyra kanoneldrör avtäcktes 1913-09-06 av Gustaf V på Norra kasern. Minnesmärket är inhägnat med kätting och stenstolpar.            

Text: TILL MINNE AF DE 1813 VID GROSSBEHREN, DENNEWITZ OCH LEIPZIG STUPADE KAMRATERNA

 

Minnessten vid gamla regementsområdet i Norra Åsum
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text på minnesstenen ”Här hade Kungl Wendes Artreg sin förläggning 1946-1994

 

Minnessten och prydnadspjäs i Rinkaby Läger
 

 

 

 

 

 

 

 

Text på minnesstenen ”TILL MINNET AV WENDES ARTILLERIREGEMENTE 1794-2000”

 

 

 

 

 

 

 10,5 cm Haubits m/39 uppställd till vänster och 10 meter bakom minnesstenen.


Minnessten över Wendisten Överste Axel Ankarcrona i Tivoliparken i Kristianstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankarcrona, Axel Oskar.

Född 1828-04-25 på Boserup i Risekatslösa (Malm), son till ryttm och kammarherren Theodor Vilhelm  Ankarcrona och friherrinnan Charlotta Sture. Död 1908-04-23 i Kristianstad

”För att vidareutveckla Tivoliparken bildades senare Tivolibolaget och i det var överste Ankarcrona ordförande under många år och han har stor förtjänst i parkens nuvarande utseende”

Text på minnesstenen ”Överste Axel Ankarcrona förskönade och vårdade Tivoliparken. Tacksamma stadsbor reste stenen 1939

 

Minnesten över Wendisten  Överste J H Roman i Tivoliparken

Roman, Johan Henrik. Född 1777-04-19 på Haraldsmåla sätesgård i Ryssby (Kalmar), son till mj Anders Roman och Dororoth Grahl. Död 1854-01-16 i Kristianstad

Kommendant i Kristianstad 1844-1854 (Kristianstads siste kommendant)(Utdrag ur Kungl Wendes artilleriregementes officerskår 1794-1972 regementsofficerskår 1972-1983)

Larifari, Kristianstads historiekrönikör på 1800-talet skriver att överste Roman ”var den förste som satte murbräckan till den fästningsvall, som, likt en kinesisk mur, omgärdade den innestängda staden, och gjorde en liten öppning i samma mur, ett slags port till den strax utanför befintliga så kallade kommendantsängen, bevuxen med frodigt gräs och derföre af Romans företrädare använd som betesmark, men av denne liberale kommendant upplåten till allmän promenad åt stadsboarne, sedan den blifvit ordnad till park med planteringar och anlagda gångar. Visserligen var anläggningen ännu helt anspråkslös, endast en liten beskuggad fläck, dit man kunde begifva sig från stadens qvalm och andas frisk luft, utan att behöfva draga genom de egentliga stadsportarne och nödgas insupa de mindre behagliga odörerna från fängelsehvalven. På en liten kulle i ängen uppförde den gode öfversten en anspråklös paviljong som ännu  finns qvar ( år 1882, författarens anm) såsom ett minne af den hederlige kommendanten, och kallas än i dag Romanns holme.” (Utdrag ur Kungl Wendes artilleriregementes historia 1794-1194)

 

Text på minnestenen ”TILL MINNE AV TIVOLIS GRUNDARE ÖVERSTE J. H. ROMANN. KOMMENDANT I CHRISTIANSTAD 1839-1854. RESTES DENNA STEN AV FÖRENINGEN GAMLA CHRISTIANSTAD ÅR 1962.”

 

Statyn Wendisten i Kristianstad


 

 

 

 

 

 

 

 
Minnesstaty av brons rest år 1992. Höjd 165 cm. Konstnär Axel Olsson

 

Minnesplatta Carl von Cardells bostad Västra Storgatan i Kristianstad 

 

 

 


Minnesmärke av kopparplåt med Wendes artilleriregementes vapenbild – en lindorm

Text: CHEFEN FÖR KUNGL WENDESARTILLERIREGEMENTE GENERALLÖJTNANT CARL VON CARDELL ÄGDE DETTA HUS ÅREN 1808-1821.HUSET UPPFÖRDES AV POSTDIREKTÖR C L WIDELL ÅR 1762